ABOUT US

Mission: Mix Models prides itself in providing exceptional models, different to the standard model, at international level.

Vision: Diversifying the modeling market of the future by bringing more ethnicities and distinct faces to fashion.

The excellent mix of ethnicity and authenticity are synonymous with Mix Models. Our models give a genuine reflection of the world with their international allure. To focus on quality and the before mentioned authenticity, the amount of models is relatively small. We offer our models all the needed personal support to make them grow and develop. With the help of workshops and professional advice, our models confidently represent us on national and international markets. By keeping our roster of models small but varied, we are able to meet the needs and wants of our clients. Thanks to the careful selection, intensive guidance, and years of experience in PR, styling and design we always match the right model with the right client and assignment.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden.

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Mix-Models International Agency hierna te noemen Mix-Models en de opdrachtgever, waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meer modellen waarvoor Mix-Models bemiddelt.

Model

Model gaat door inschrijving bij Mix-Models akkoord dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn bij elke opdracht en genoemde werkzaamheden.

Opdrachtgever

De algemene voorwaarden dienen vooraf samen met Mix-Models te worden besproken en zijn nimmer van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Honorarium/fee
De honoraria/fee dient door de opdrachtgever vooraf ten alle tijden met Mix Models te worden vastgesteld. Voordat dit met het Model wordt besproken.

Tarieven

De tarieven die worden vastgesteld door Mix-Models en in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief zijn exclusief bureaucommisie en BTW.

De tarieven zijn onder te verdelen in dag-, halve- en uurtarief

Dagtarief
Onder een dag wordt verstaan maximaal. acht werkuren tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Dagboekingen voor film zijn max. 10 uur, verdere uitloop wordt tegen normaal tarief berekend.

Halve dagtarief
Een halve dag bestaat uit vier werkuren, dagdeel kan zijn een ochtend of middag.

Uurtarief
Voor boekingen van één uur wordt een toeslag van € 25,00 in rekening gebracht.

Overwerk
Voor zover boekingen vallen vóór 08.00 uur dan wel na 24.00 uur, zal tweemaal het geldende uurtarief in rekening worden gebracht per uur.

Afgesproken prijs
Hieronder wordt verstaan een tarief dat wordt overeengekomen tussen cliënt en bureau welke afwijkt van het dan geldende tarief, hierover zal 20% agentschapprovisie in rekening worden gebracht.

Doorpassen / repetities
Hiervoor wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht. Indien de werktijd langer dan twee uur duurt, geldt hierna het normale uurtarief.

 

Reiskosten
De volledige reiskosten eerste klasse per trein voor boekingen buiten Amsterdam worden vanaf huisadres van het model aan de opdrachtgever doorberekend. Reis en verblijfkosten voor in het buitenland wonende modellen worden volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Bij het reizen per auto wordt er een kilometervergoeding berekend, waarbij het bedrag per kilometer gelijk aan het maximum wat dat jaar belastingvrij mag worden vergoed, berekend vanaf het huisadres van het model.

Voor boekingen van modellen onder de zestien jaar worden de reis- en verblijfkosten van een volwassen begeleider volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Reistijd
Bij boekingen buiten Amsterdam wordt voor reistijd 50% van het uurtariefuur in rekening gebracht, berekend vanaf Amsterdam C.S. naar de plaats van bestemming. Bij hele dagboekingen wordt geen reistijd in rekening gebracht.

Toeslagen
Boven de afgesproken tarieven worden toeslagen berekend voor:

 • Lingerie en/of ondergoedopnames;
 • Gebruik van opnames in meer dan één land;
 • Gebruik van opnames voor meer dan één onderwerp;
 • Gebruik van opnames voor meer dan één medium;
 • Gebruik van internet.
 • Het gebruik van foto’s, film- of videobeelden voor affiches, posters, showcards, stickers, displays, billboards, commercials en in het algemeen elk gebruik dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het met de opdrachtgever overeengekomen gebruik;

Tevens is de opdrachtgever verplicht om aan Mix-Models alle wijzigingen en aanpassingen te melden. De opdrachgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die het model of Mix-Models ondervindt bij een boekingsovereenkomst.

 Annuleringskosten

Geen kosten: Indien sprake van annulering 48 uur vóór de boeking
50% : Indien sprake van annulering 24 uur vóór de boeking;
100%: Indien sprake van annulering op boekingsdatum: Het gehele overeengekomen tarief is verschuldigd. Bij meerdaagse boeking is de opzegtermijn even lang als de boeking. Wordt de termijn niet aangehouden, dan is het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.

 

Opties
Een optie op een model dient 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als boeking. En voor een in het buitenland woonachtige of verblijvende model 48 uur. Boekingen gaan voor opties maar in overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant zal moeten beslissen.

 

Exclusiviteitrechten
Indien de opdrachtgever exclusiviteitrecht op een model wenst, dienen hiervoor vooraf afspraken met Mix-Models gemaakt te worden. In dat geval gelden bijzondere tarieven.

 

Betaling

 • Mix-Models factureert de opdrachtgever namens het model. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd reclameert, wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.
 • Het factuurbedrag dient, tenzij anders overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum te worden bijgeschreven op de rekening van Mix-Models, rekeningnummer NL33 RABO 0121 1447 98 onder vermelding van factuurnummer.
 • In geval van niet tijdig betalen dus vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 1,5 % rente per maand verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend. Indien de wettelijke rente hoger is zal de wettelijke rente gehanteerd worden.
 • Alle  gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor de opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarin het model en/of Mix-Models voor het incasseren van de vordering. Of het handhaven van haar rechten een rechtsdeskundige heeft moeten inschakelen.
 • De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot gebruik van de gemaakte opnames nadat betaling van der ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.

 

Aansprakelijkheid
Mix-Models is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het model enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van Mix-Models tussen opdrachtgever en model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Mix-Models.

In geval dat het Model door andere (persoonlijke) omstandigheden niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig kan zijn, zal Mix-Models er alles aan doen om adequaat vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden. In dat geval kan Mix-Models niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die daaruit voortvloeit.

 

 

Geschillenregeling
Op alle rechten, verplichtingen, opties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Mix-Models B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr.53157702.

 

 

Wijzigingen voorbehouden.

 

Contact us.